skip to Main Content

Konstverken

Nattsyner / Night sights

Erika Coleman och Emelie Ivert, 2021

Brottslighet

Vi har skapat ett textilt verk med tryckta teckningar. Teckningarna är baserade på samtal med ungdomar boende i områden runt om Helsingborg som vi har pratat med om brottslighet i olika former. Vi valde att trycka teckningarna på tyg som konnotation till klotterpapper eller nattsyner bland sängkläder, båda förknippade med det privata, en mer intim sfär. Att uppförstora bilderna är tänkt som en öppning till en ofta hemlighållen värld.

Crimes

We have created a textile work with printed drawings. The drawings are based on conversations with young people living in areas around Helsingborg that we have talked to about crime in various forms. We chose to print the drawings on fabric as a connotation to scribble paper or night visions in bed, both associated with the private, a more intimate sphere. The enlarging of the images are intended as an opening to an often secretly kept world.

Flykt, förlamning, försvar / Flight, paralysis and defense

Josse Thuresson, 2021

Originalmusik / Original music: Birt Berglund
Bänk i samarbete med / Bench in collaboration with: Karin Keisu & Jens Masimov

Otrygga miljöer

Den inbrända texten är baserad på samtal med ungdomar i Helsingborg om trygghet och platsen de bor på. Filmen bygger på tre olika reaktioner på rädsla: flykt, förlamning och försvar. På en nedlagd BMX-park vid en nedlagd grundskola växlar känslorna snabbt. Verkligheten sticker i ögonen. Var kan man vara utan att bli misstänkliggjord?

Unsercure environments

The burned text is based on conversations with young people in Helsingborg about security and the place where they live. The film is based on three different reactions to fear: flight, paralysis and defense. In a closed BMX park at a closed primary school, emotions change quickly. Reality catches the eye. Where can you be without becoming suspicious?

Filt / Blanket

Isabella Kalén, 2021

Brand

Ett lapptäcke med stora mjuka kuddar som erbjuder en plats för vila, reflektion och tröst. Ungdomar i Safeskills ambassadörsgrupp har fått vara med och formulera tröstande ord och budskap de skulle vilja ge till en kompis eller till sig själva. Med hjälp av sömmerskan Emina Harbas har dessa sedan broderats på tyg.

Fire

A patchwork quilt with large soft pillows that offers a place for rest, reflection and comfort. Young people in Safeskill’s ambassador group have been involved in formulating comforting words and messages they would like to give to a friend or to themselves. With the help of seamstress Emina Harbas, these have since been embroidered on fabric.

Safeskills Utställning
Safeskills Utställning

Vi håller kontakten genom indium och tenn / We keep in touch through indium and tin

Jens Masimov, 2021

Sociala medier

Hur navigerar vi i en modern digital värld? Hur påvekar det oss som människor? Med hjälp av olika ljudloopar inspirerade av samtal med ungdomar från Helsingborg undersöker det här verket det mångfacetterade fenomen som sociala medier och digital kommunikation är.

Social medias

How do we navigate in a modern digital world? How does it affect us as human beings? With the help of various sound loops inspired by conversations with young people from Helsingborg, this work examines the multifaceted phenomenon that social media and digital communication are.

Vykort / Postcard

Markus Björkberger, 2021

Psykisk ohälsa

Verket är inspirerat av en ung persons berättelse om flykten från sitt hem, och en annan ung persons berättelse om flykten i sitt hem. Vykort målas av en AI, som aldrig kunde lära sig se skillnaden mellan kartor och människor. För platserna vi tilldelas i livet blir en del av våra kroppar. En karta, över oss, som bara andra ser. Och det största misstaget vi kan göra är att försöka följa den för att hitta oss själva.

Mental Well-being

This work was inspired by a young person’s experience in fleeing from their home, and another’s fleeing within their home. Postcards are painted by an AI, which could never learn to tell the difference between maps and people. The places we are dealt in life become part of our bodies. They form a map, of us, which only others may see. But the greatest mistake we could ever commit, is attempting to use it to find ourselves.

IN/OUT

Lisa Morrisey, 2021

Grupptryck

Som att stå på en scen. Kanske leker du med det, känner dig stark och trygg, vill synas, höras, skämta runt och världen är din. Kanske har du din grupp som stöttar dig genom allt. Kanske är du inte rädd för att bli utestängd en dag. Kanske är du det.

Vad innebär det att vara en del av en grupp? Vilka sociala regler måste följas för att få vara med och vad innebär det egentligen att vara utanför?

Group pressure

Such as standing on a scene. Maybe you play with it, feel strong and safe, want to be seen, heard, joke around and the world is yours. Maybe you have your group supporting you through everything. Maybe you’re not afraid to get excluded one day. Maybe you are.

What does it mean to be part of a group? What social rules must be followed to be part of it and what does it really mean to be outside?

Utan titel (jag finns vid sidan om dig) / Untitled (I am standing by your side)

Karin Keisu, 2021

Missbruk

Vad är vi villiga att göra i jakten på att bli mäktigare, rikare och mer älskade? Hur kan någonting som ser äckligt ut och som vi vet är skadligt för oss ändå vara så lockande? I en virtuell verklighet undersöker jag missbruk som någonting mer än ett fysiskt beroende. Där står kroppar i relation till varandra och blir mer förvrängda ju större avståndet är. Har dom förlorat kontakten med varandra, sig själva eller kanske omvärlden?

Abuse

What are we willing to do in the pursuit of becoming more powerful, richer, and more loved? How can something that looks disgusting and that we know is harmful to us still be so tempting? In a virtual reality, I examine addiction as something more than a physical experience. There, bodies are in relation to each other and become more distorted the greater the distance. Have they lost touch with each other, themselves or perhaps the world around them?

Flykt, förlamning, försvar / Flight, paralysis and defense

Josse Thuresson, Karin Keisu, Jens Masimov 2022

Ungdomar har vid varje skolbesök av Safe Skills fått ge framtida ungdomar sina bästa tips för tonåren. Råden och tipsen har blivit förevigade i detta konstverk.